Iso 9001-2008

Môi trường

1. Tuân thủ chặt chẽ pháp luật và các quy định khác của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ NghĩaViệt Nam về môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
TCI always abides by the law and other Vietnamese requirements that are related to TCI about environment protection
2. Liên tục theo dõi, cải tiến Hệ thống quản lý môi trường để giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm thông qua việc đánh giá hiệu quả của Hệ thống quản lý môi trường.
Continuous monitoring and improvement of environmental management systems to reduce waste and prevent pollution through effective evaluating Environmental Management System.
3. Sử dụng hiệu quả tài nguyên (điện, nước, gas…) để giảm thiểu các tác động lên môi trường.
Efficient using of resources (electricity, water, gas ...) to minimize the actions on the environment.
4. Áp dụng các biện pháp tốt nhất có thể trong quản lý và xử lý rác thải, quản lý việc sử dụng hóa chất và các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động.
Applying the best methods in the management and waste treatment, the matters that are related to the health of workers.
5. Giáo dục và đào tạo mọi người ý thức bảo vệ môi trường.
Training and educating people’s awareness for environment  protection.
6. Đặt mục tiêu, chỉ tiêu môi trường cho sự phát bền vững & thân thiện với môi trường.
Set of environment goals for sustainable and friendly development to environment.
7. Phổ biến Chính sách môi trường đến mọi người làm việc cho Công ty bao gồm cả các Nhà cung cấp và Cộng đồng.
Disseminating of environment policies to the people who relates the company’s working which is including suppliers and the community.