Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT TIỆN 6

CHI TIẾT TIỆN 6

Mã SP: TCI-CT-T-2020-06
Mô tả

- Vật liệu: Nhôm A5052
- Xử lý bề mặt
- Độ chính xác: 0.02