Iso 9001-2008

SIDEC

Trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (SIDEC) là tổ chức nhà nước trực thuộc Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp – Bộ Công Thương thực hiện các hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tầm nhìn của SIDEC:

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành tổ chức hàng đầu Việt Nam trong hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.  Chúng tôi kỳ vọng thông qua các hoạt động của Trung tâm, các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ sẽ nhận được những hỗ trợ hiệu quả góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, tạo ra giá trị gia tăng cao góp phần vào phát triển công nghiệp cả nước.

Nhiệm vụ của SIDEC:

(1)  Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cung cấp thông tin, kết nối kinh doanh…;

(2)  Tham gia tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về Công nghiệp hỗ trợ, thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin 2 chiều giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ;

(3)  Cung cấp các nghiên cứu, phân tích, báo cáo về tình hình phát triển công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ và SME tại Việt Nam. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam;

(4)  Thực hiện dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác cho các tổ chức, cá nhân về chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ, xây dựng dự án đầu tư sản xuất và hạ tầng trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ.